صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲۵۳,۴۰۲ ۸۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۵۲ ۱۲.۹۶ % ۳,۵۷۷ ۱.۲۱ % ۱۱۱,۸۸۵ ۳۷.۹ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۲۴۸,۴۵۰ ۸۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۰۴ ۱۴.۶۱ % ۳,۵۰۴ ۱.۱۹ % ۱۰۹,۶۵۹ ۳۷.۱۷ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲۳۲,۵۹۵ ۸۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۹۸ ۹.۳ % ۲۶,۹۲۴ ۹.۴۱ % ۱۰۸,۴۷۵ ۳۷.۹۱ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۲۴۰,۶۴۳ ۸۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۹ ۹.۱۹ % ۲۶,۹۲۹ ۹.۱۴ % ۱۱۱,۷۸۴ ۳۷.۹۴ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۲۴۰,۶۴۳ ۸۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۹ ۹.۱۹ % ۲۶,۹۳۴ ۹.۱۴ % ۱۱۱,۷۸۴ ۳۷.۹۴ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۲۴۰,۶۴۳ ۸۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۹ ۹.۱۹ % ۲۶,۹۳۹ ۹.۱۴ % ۱۱۱,۷۸۴ ۳۷.۹۴ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۲۴۰,۶۴۳ ۸۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۹ ۹.۱۹ % ۲۶,۹۴۴ ۹.۱۴ % ۱۱۱,۷۸۴ ۳۷.۹۴ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲۶۴,۹۶۳ ۸۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۲ ۵.۴۶ % ۱۷,۹۷۰ ۶ % ۱۱۲,۳۶۴ ۳۷.۵۴ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲۷۵,۶۳۷ ۸۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۲۰ ۱.۱۸ % ۴۵,۲۹۴ ۱۳.۹۵ % ۱۱۷,۲۴۱ ۳۶.۱ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲۹۸,۹۱۸ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۶ ۰.۹۷ % ۳۱,۳۰۱ ۹.۳۹ % ۱۲۸,۷۳۷ ۳۸.۶۱ %