صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲۷۲,۳۰۵ ۹۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۹۷ ۴.۱۵ % ۲,۵۸۰ ۰.۹ % ۱۲۹,۷۲۰ ۴۵.۲۳ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲۶۸,۰۳۷ ۹۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۷ ۴.۲۸ % ۲,۵۸۱ ۰.۹۱ % ۱۲۸,۴۷۰ ۴۵.۴۴ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲۵۶,۶۶۹ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹ ۰.۴۵ % ۱۳,۹۰۴ ۵.۱۲ % ۱۲۹,۸۷۵ ۴۷.۷۸ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲۵۶,۶۶۹ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹ ۰.۴۵ % ۱۳,۹۰۹ ۵.۱۲ % ۱۲۹,۸۷۵ ۴۷.۷۸ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲۵۶,۶۶۹ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۹ ۰.۴۵ % ۱۳,۹۱۵ ۵.۱۲ % ۱۲۹,۸۷۵ ۴۷.۷۸ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲۵۵,۸۳۷ ۹۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۲ ۰.۷۴ % ۱۳,۱۷۸ ۴.۸۶ % ۱۲۹,۰۱۹ ۴۷.۶ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲۶۶,۴۰۲ ۸۶.۹۵ % ۸,۸۷۴ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۵۲۴ ۹.۳۱ % ۲,۵۸۵ ۰.۸۴ % ۱۲۸,۹۱۴ ۴۲.۰۸ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲۶۱,۳۵۹ ۸۰.۴ % ۸,۸۶۳ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۵۲,۲۴۶ ۱۶.۰۷ % ۲,۵۸۶ ۰.۸ % ۱۲۸,۶۰۷ ۳۹.۵۶ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲۳۱,۰۷۲ ۷۵.۲۷ % ۸,۸۵۲ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۶۷ ۲۱ % ۲,۵۸۶ ۰.۸۴ % ۱۲۷,۶۹۵ ۴۱.۶ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲۱۰,۲۰۳ ۷۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۷۶۰ ۲۳.۳۳ % ۲,۵۸۷ ۰.۹۳ % ۱۲۸,۰۵۳ ۴۶.۱۴ %