صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۲۸۴,۶۲۵ ۹۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۱۸ % ۱۱,۲۲۷ ۳.۷۹ % ۱۳۷,۵۷۵ ۴۶.۴۲ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲۸۹,۹۶۷ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۸ ۰.۳۶ % ۵,۲۱۶ ۱.۷۶ % ۱۳۵,۷۲۰ ۴۵.۸۱ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲۸۹,۱۴۱ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۲۵ ۵.۳۶ % ۲,۴۸۶ ۰.۸۱ % ۱۳۳,۵۴۱ ۴۳.۳۴ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۸۵,۴۷۲ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۵ ۵.۴۲ % ۲,۴۸۶ ۰.۸۲ % ۱۳۲,۳۸۰ ۴۳.۴۸ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۶۵,۶۳۳ ۹۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۴ ۱.۷۵ % ۱۴,۲۵۰ ۵ % ۱۳۰,۴۵۷ ۴۵.۸ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲۶۰,۶۴۶ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۳ ۰.۷۳ % ۱۷,۳۶۵ ۶.۲ % ۱۲۷,۹۰۶ ۴۵.۶۷ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲۶۰,۶۴۶ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۳ ۰.۷۳ % ۱۷,۳۷۰ ۶.۲ % ۱۲۷,۹۰۶ ۴۵.۶۷ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۶۰,۶۴۶ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۲ ۰.۷۳ % ۱۷,۳۷۶ ۶.۲ % ۱۲۷,۹۰۶ ۴۵.۶۷ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲۶۹,۴۹۸ ۹۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۸ ۰.۲۵ % ۷,۳۴۳ ۲.۶۵ % ۱۲۸,۹۹۷ ۴۶.۴۸ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲۷۱,۳۴۷ ۹۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۷ ۰.۲۵ % ۴,۲۴۷ ۱.۵۴ % ۱۳۰,۶۲۸ ۴۷.۲۸ %