صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲۲۸,۸۹۷ ۸۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۹۹ ۱۴.۲۶ % ۳,۲۷۸ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۴۵۸ ۴۴.۸۶ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲۲۷,۹۳۳ ۸۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۵۳ ۱۸.۲۷ % ۲,۶۷۶ ۰.۹۵ % ۱۲۱,۰۳۸ ۴۲.۹ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲۲۸,۹۰۱ ۷۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۲۹ ۲۴.۵۷ % ۲,۶۷۷ ۰.۸۷ % ۱۲۱,۴۹۶ ۳۹.۵۷ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲۱۵,۶۰۶ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۰۸۹ ۲۲.۴۲ % ۲,۶۸۱ ۰.۹۵ % ۱۲۱,۶۵۹ ۴۳.۲۴ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲۱۵,۶۰۶ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۰۸۹ ۲۲.۴۲ % ۲,۶۸۲ ۰.۹۵ % ۱۲۱,۶۵۹ ۴۳.۲۴ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲۱۵,۶۰۶ ۷۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۸۹ ۲۲.۱۴ % ۲,۶۸۳ ۰.۹۶ % ۱۲۱,۶۵۹ ۴۳.۳۹ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲۱۵,۶۰۶ ۷۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۰۸۹ ۲۲.۱۴ % ۲,۶۸۴ ۰.۹۶ % ۱۲۱,۶۵۹ ۴۳.۳۹ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۹۱,۴۶۲ ۷۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۷۵۷ ۱۹.۰۸ % ۲۸,۰۷۴ ۱۰.۳۵ % ۱۰۹,۹۷۸ ۴۰.۵۴ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲۰۸,۸۷۲ ۷۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۲۴ ۱۵.۵۵ % ۲۴,۱۷۴ ۸.۷۶ % ۱۱۲,۸۰۵ ۴۰.۸۸ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲۲۰,۷۵۰ ۷۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۲۳ ۱۵.۹۲ % ۱۲,۸۰۲ ۴.۶۱ % ۱۱۲,۵۳۰ ۴۰.۵۱ %