صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۱ ۰
۲۰۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰.۳۴ ۱.۸۶ ۲۴۵.۴۳
۲۰۰۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۰.۳۲ ۰.۳۹ ۲۲۳.۰۷ ۳۱۴.۵۶
۲۰۰۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۰.۴ ۰.۲۹ ۳۳۵.۰۷ ۱۹۰.۳۲
۲۰۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ (۰.۵) (۱.۰۱) (۸۳.۹) (۹۷.۵۸)
۲۰۰۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ (۰.۷۱) (۰.۸۴) (۹۲.۵۹) (۹۵.۴۲)
۲۰۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۸ ۰
۲۰۰۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴۴ ۰
۲۰۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۰.۲۱ (۰.۱۵) ۱۱۱.۴۷ (۴۳.۰۸)
۲۰۱۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۰.۱۹ (۰.۳۸) ۹۶.۵۳ (۷۵.۴۹)
۲۰۱۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ (۰.۶۵) (۱.۰۳) (۹۰.۶۵) (۹۷.۷۴)
۲۰۱۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ (۰.۵۷) (۰.۸۳) (۸۷.۵۲) (۹۵.۲۵)
۲۰۱۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۵۶ ۰
۲۰۱۴ ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۹.۵۷ ۰
۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۹.۵۳ ۰
۲۰۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰.۱۱ ۰.۱۹ ۵۱.۱۱ ۱۰۱.۵۴
۲۰۱۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ۰ (۰.۱) (۱.۲۷) (۳۱.۷۵)
۲۰۱۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ (۰.۷۲) (۰.۹۵) (۹۲.۷۴) (۹۶.۹۸)
۲۰۱۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ (۰.۱۳) (۰.۵) (۳۸.۷) (۸۳.۸۶)
۲۰۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۳۰.۰۷ (۱۴.۵۲)