صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۳.۳۴) (۱.۶۴) (۱۰۰) (۹۹.۷۶)
۲۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۵۹) ۰.۳۹ (۸۸.۴۳) ۳۱۷.۳۹
۲۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۹۲ ۱.۵۶ ۲,۶۹۹.۴۶ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۲۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۳) ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۴) ۰
۲۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱.۳۷ ۱.۲۹ ۱۴,۱۱۷.۷ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۲۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۷۷ ۰.۳ ۵۹,۸۷۵.۰۷ ۱۹۸.۶۶
۲۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۹۲ ۲.۴۹ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۲۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۷۲۹.۸۷ ۴۶۷.۵۷
۲۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۴۶) (۰.۲۲) (۸۱.۲۲) (۵۵.۸)
۲۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۲۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۵) ۰
۲۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۷۲ ۱.۵۴ ۵۱,۱۴۳.۲۳ ۲۶,۲۰۰.۴
۲۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۹ ۰.۵۶ ۲,۵۵۲.۶۵ ۶۷۶.۵۳
۲۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱.۴۹ ۰.۳۱ ۲۲,۱۴۵.۶ ۲۱۴.۳۶
۲۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۳.۳۱ ۱.۴۱ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۳) ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۲۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱۲,۲۵۴.۵۷ ۱۰,۳۳۱.۲۸