صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۵۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۲.۱۶ ۱.۹۳ ۲۴۷,۱۴۸.۹۹ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۲۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۳.۸۵) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۹) ۰
۲۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۵) ۰
۲۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱.۸ ۱.۰۳ ۶۸,۲۱۷.۴۲ ۴,۱۰۳.۵۳
۲۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۶۷ ۲.۹۳ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۹۷ ۰.۹۷ ۳,۳۴۵.۱۳ ۳,۲۷۰.۴۱
۲۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۴.۳۲ ۳.۵۴ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۸۸ ۰.۶۵ ۲,۳۷۷.۴۶ ۹۶۵.۸۷
۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۹) ۰
۲۵۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۲۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲.۲۴ ۱.۴۱ ۳۲۲,۶۲۳.۶۳ ۱۶,۲۰۵.۳
۲۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۸۳) (۰.۹۸) (۹۹.۸۸) (۹۷.۲۹)
۲۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۱.۳۷) ۰.۸۶ (۹۹.۳۵) ۲,۱۷۲.۴۸
۲۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۰۲ ۲.۳۳ ۱۴۶,۶۱۷.۲۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۱.۵۷) ۰.۶۳ (۹۹.۶۹) ۹۰۲.۸
۲۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۱) ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۳.۱۶ ۲.۶۷ ۸,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۲۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۴) ۰